Entreprenadbesiktning

Probatio Besiktningar- Ett komplett besiktningsföretag!

Läs mer

Syftet med t ex en husbesiktning är att fastställa att utfört eller pågående arbete uppfyller och är i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet och gällande branschregler. När husbesiktningen är klar får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

För Er företag och BRF- föreningar kan vi erbjuda en komplett besiktningsgrupp utefter just era behov. En Huvudbesiktningsman med ett antal biträden bistår Er med ett komplett besiktningsorganisation efter just era önskemål.

Som beställare hos Probatio Besiktningar får du alltid besiktningsutlåtanden som är korrekta och följer juridiken i allmänna bestämmelser. Besiktningsutlåtanden avseende nyproduktion, renovering, om/tillbyggnad utförs alltid enligt allmänna bestämmelser för besiktning (HF09, ABS09 samt Konsumenttjänstlagen).

Direkt efter genomförd besiktning skickar respektive besiktningsman inom sitt fackområde ut en fellista för att ni eller era underentreprenörer omgående skall kunna påbörja att åtgärda noterade fel.

Kontakta oss för en offert.

Förbesiktningens syfte är att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället på den del av entreprenaden som besiktigas.

Läs mer

Vid denna besiktning avgörs inte om entreprenaden är godkänd eller inte och används antingen som en rad förbesiktningar under projektets gång för att avslutas med en slutbesiktning eller besiktning före inbyggnad eller ibruktagande av delar av entreprenaden.

Utdrag ABS 09

”4. Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete
som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas
i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger.”

Slutbesiktning är den för båda parter viktigaste besiktningen, då prövas och avgörs om entreprenaden är godkänd eller inte.

Läs mer

Slutbesiktning skall ske när entreprenören anmält att entreprenaden är färdigställd, oftast vid kontrakttidens utgång. Om slutbesiktning inte verkställs p.g.a. beställarens/konsumentens underlåtenhet så anses entreprenaden godkänd och överlämnad från den dag besiktningen skulle ha utförts.

Utdrag Ktjl.  

”53 § Vid småhusentreprenad skall slutbesiktning göras, om någon av parterna begär deSlutbesiktning görs efter det att arbetet har avslutats. Om flera näringsidkare utför arbeten i anslutning till varandra kan, om parterna är ense om det, slutbesiktning i stället göras när samtliga arbeten har avslutats. Lag (2004:554).”

56 § Vid en slutbesiktning enligt 53 § skall besiktningsmannen undersöka om småhusentreprenaden är felaktig enligt 9 §. Resultatet av slutbesiktningen skall snarast redovisas skriftligen till parterna och innehålla uppgift om de förhållanden som besiktningsmannen anser utgöra fel. Utlåtandet skall också innehålla uppgift om förhållanden som konsumenten anser utgöra fel enligt 910 eller 11 §.

Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de konstaterade felen är av mindre betydelse, skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan göras.
Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren pröva de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar. Lag (2004:554).

Utdrag ur ABS 09

”Slutbesiktning
53 § Konsumenttjänstlagen.
25. Slutbesiktning skall göras efter det att entreprenaden har
avslutats, om inte parterna kommer överens om annat.
Del av entreprenaden kan efter parternas överenskommelse
göras till föremål för kompletterande slutbesiktning.
Kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för
entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats.
54 och 56 §§ konsumenttjänstlagen.
54 § 3 st. Besiktningsmannen skall så snart som möjligt kalla
parterna samt den kvalitetsansvarige enligt 9 kap. 13 § plan- och
bygglagen (1987:10) till slutbesiktningen.
56 § Vid en slutbesiktning enligt 53 § skall besiktningsmannen
undersöka om småhusentreprenaden är felaktig enligt 9 §.
Resultatet av slutbesiktningen skall snarast redovisas skriftligen
till parterna och innehålla uppgift om de förhållanden som
besiktningsmannen anser utgöra fel. Utlåtandet skall också
innehålla uppgift om förhållanden som konsumenten anser utgöra
fel enligt 9, 10 eller 11 §.
Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de
konstaterade felen är av mindre betydelse, skall
besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om
småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer
annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. ”
Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en
ny slutbesiktning kan göras.
Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näring.

Den vanligaste anledningen till en kompletterande slutbesiktning i samband med konsumententreprenader

Läs mer

är att yttertak eller mark är snötäckta och därför inte besiktningsbara, även andra anledningar finns där parterna är överens om en kompletterande slutbesiktning. Kostnaden står beställaren för.

Utdrag ur ABS 09 

25. Slutbesiktning skall göras efter det att entreprenaden har
avslutats, om inte parterna kommer överens om annat.
Del av entreprenaden kan efter parternas överenskommelse
göras till föremål för kompletterande slutbesiktning.
Kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för
entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats.

Om småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle.

Läs mer

Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan göras.Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren pröva de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar.”

Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de konstaterade felen är av mindre betydelse, skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle.
Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan göras.
Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren pröva de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar.

Efterbesiktning

Alla typer av besiktningar kan efterbesiktas och syftet är självfallet att konstatera om de vid besiktning upptagna felen är åtgärdade eller inte.

Läs mer

Vem som står för kostnaden bestäms av utfallet från besiktningen.

Utdrag ABS 09

Besiktning m m
24.

”Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel
avhjälpts.”

Särskild besiktning

Efter att entreprenaden vid slutbesiktning blivit godkänd så har konsumenten 6 månader på sig att påtala fel enligt 60 § 3.

Läs mer

Här kan situationen uppstå att entreprenören har en avvikande åsikt om det av beställaren påtalade felet, då finns möjligheten att påkalla särskild besiktning för att få frågan avgjord. Även under garantitiden kan ett påtalat garantifel bli föremål för särskild besiktning om beställaren anser att det inte kan vänta till garantibesiktning men entreprenören har en avvikande åsikt. Den omvända situationen kan också uppstå, att det är entreprenören som påkallar särskild besiktning av ett påtalat fel från beställaren. Kostnaden bestäms utifrån resultatet från besiktningen.

Utdrag ur ABS 09

Besiktning m m
24.
Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild
besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som
framträtt efter slutbesiktningen eller som påtalats av beställaren i
enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen.

Denna åtgärd är ovanlig, kanske för att den kan bli rätt kostsam och att parterna inte känner till hur det formellt ska gå till.

 

Läs mer

Utdrag Ktjl.

Överbesiktning
26. ”Part får påkalla överbesiktning av besiktning enligt punkt 24 och 25
i dessa bestämmelser. Genom överbesiktningen prövas de frågor
som har föranlett densamma, som fråga om entreprenadens
godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. Sådant
påkallande skall ske inom en månad efter det att part fått
besiktningsutlåtande över den besiktning som skall överprövas, om
inte särskilda skäl föreligger för att förlänga tiden.
Överbesiktning utförs av en person som parterna gemensamt
utser.
Överbesiktning ersätter den besiktning eller den del av
besiktning som föranlett påkallandet.

Syftet med garantibesiktningen är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden, dvs. fel som i regel funnits vid slutbesiktnigen men då inte märkts och inte heller bort märkas.

Läs mer

Besiktningsmannen ska inte notera förhållanden som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktningen, har dessa fel inte påtalats av beställaren inom 6 månader från godkänd entreprenad kan inte entreprenören åläggas att avhjälpa dessa.

Besiktningsmannen ska vid garantibesiktning inte notera förhållanden som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktning, inte heller ska besiktningsmannen anteckna fel som ej åtgärdats från tidigare besiktningar, detta får i så fall prövas vid efterbesiktning.

När det gäller småhusentreprenader så är det lite annorlunda, om entreprenören har ställt en garanti så gäller det som sagts ovan, om en garanti inte är utfäst så är det enbart det som står i konsumentjänstlagen som gäller. Eftersom Ktjl. är indispositiv så gäller den utöver utställda garantier. Vad som gäller enligt Ktjl. kan du läsa nedan i utdraget från lagen.

Det bör poängteras att garantibesiktning inte alltid är nödvändig, parterna kan komma överens om vilka fel som ska åtgärdas utan att någon besiktning genomförts.

Om du är intresserad av en garanti/§59 besiktning, boka här

Utdrag Ktjl.

59 § Oavsett vad som föreskrivs i 12 § första stycket och 58 § andra stycket skall småhusentreprenaden alltid anses felaktig om ett förhållande som avses i 910 eller 11 § visar sig inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller, om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det att arbetena avslutades. Detta gäller dock inte om näringsidkaren gör sannolikt att förhållandet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på konsumentens sida. Lag (2004:554)

 Utdrag ABS 09

Besiktning m m
24. Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete
som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas
i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger.
Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild
besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som
framträtt efter slutbesiktningen eller som påtalats av beställaren i
enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen.
Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel
avhjälpts.
Inför utgången av den tid som anges i 59 §
konsumenttjänstlagen får part vidare påkalla § 59-besiktning för
konstaterande av om fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen framträtt
under perioden.
Besiktning enligt denna punkt skall göras utan dröjsmål efter
påkallandet. Efterbesiktning görs dock istället utan dröjsmål efter
avhjälpandet.

SBB Byggingenjörerna

 

Behöver du boka en oberoende besiktningsman?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Vi finns på Facebook!

Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Tipsa om oss...
RING OSS IDAG!